Vedtægter for


BOGENSE MEDBORGERHUS


1


Bogense Medborgerhus,beliggende Gyldensteensvej 24, 5400 Bogense, er en selvejende institiuton, som drives af den valgte bestyrelse på 5 medlemmer.


2


Bogense Medborgerhus er et samlingssted for borger i Nordfyns Kommune og skal give mulighed for samling af aktiviteter, møder og arrangementer.

Der kan ikke udlejes/anvendes til private arrangementer og fester.


3


Medborgerhuset ledes af  en bestyrelse på 5 personer, valgt på ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3 personer.

Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgbar er enhver myndig person bosat i Nordfyns Kommune

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsupplant. Revisorerne vælges på skift hvert andet år. Revisorsuppleanten vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmødet indkaldes efter ønske fra formanden eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen afgør alle sager vedrørende medborgerhusets drift og er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.


4


Medborgerhusets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år ultimo februar.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og ved opslag i medborgerhuset.

Generalforsamlingen skal mindst indholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Regnskab til godkendelse

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter

5.Valg af revisor og suppleant

6.Indkomme forslag

7.Eventuelt

Generaforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved almindligt stemmeflertal og afstemminger skal på forlangende være skriftlige.


5


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af en brugergruppe. Der indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamling.


6


Ophører Bogense Medborgerhus med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal det opløses. Beslutning om opløsning kan kun træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Generalforsamlingen træffer også afgørelse om aktiver, som stammer fra kommunale bevillinger.

Øvrige aktiver tilfalder Nordfyns Kommune.Vedtaget på generalforsamling den 23/2-2011

 

Jytte Laursen  ,Bodil Petersen, Ivy Wawrzonek, Bent Rasmussen, Frida Kjølhede

Bogense medborger

hus